هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد. امام علی (ع)
۱۳۹۹/۹/۱۵