تدبیر تازه -
اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت در محیطی که در آن برای اولین بار خودش را شناخته دست بردارد. “مارک کین”
۱۳۹۷/۹/۲۰
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر