تدبیر تازه -
كارهای بزرگ تنها از مردان بزرگ ساخته است و مردان هنگامی بزرگ می شوند كه بخواهند. (شارل دوگل)
۱۳۹۷/۷/۲۸
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر