زندگی برای کسانی که فکر می کنند یک کمدی و برای کسانی که احساس می کنند یک تراژدی است./هوراس والپول
۱۴۰۰/۸/۶
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر